Anh Tuyến

22/06/2023 - 04:46
45 views

“Sản phẩm PC – Silic tạo tảo khuê sử dụng rất tốt, giúp phân huỷ đồ thức ăn thừa kích thích tảo khuê gây màu tôm rất tốt. Tôm của tôi lên màu rất đẹp.

Xem thêm các nhận xét khác